มาร์ซัน ร่วมกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล( ศรชล. ) จัดพิธีรับมอบเรือปฏิบัติการความเร็วสูงบริเวณชายฝั่ง จำนวน 6 ลำแรก

เมื่อวานนี้ (19 มีนาคม 2567) บริษัท มาร์ซัน จำกัด(มหาชน)ได้ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล( ศรชล. ) จัดพิธีรับมอบเรือปฏิบัติการความเร็วสูงบริเวณชายฝั่ง จำนวน 6 ลำ จากทั้งหมด 15 ลำ ได้แก่ศรชล.4001 ศรชล.4002 ศรชล.4003 ศรชล.4004 ศรชล.4005 และศรชล.4006 ตามลำดับ โดยมีพล...อะดุงพันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ ในนามของรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล(ศรชล.) พร้อมด้วยภริยา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีฯ อู่ต่อเรือ บริษัท มาร์ซัน จำกัด(มหาชน) .เมืองสมุทรปราการ .สมุทรปราการ

        ทั้งนี้ในการจัดหาเรือปฏิบัติการความเร็วสูงบริเวณชายฝั่งมีวัตถุประสงค์ในการหาเรือที่สามารถตอบสนองภารกิจในการจัดการแก้ไขปัญหา รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานของรัฐในการป้องกัน ปราบปราม แก้ไขปัญหา รับมือกับสถานการณ์ หรือการกระทำผิดกฎหมายที่มีผลกระทบ หรืออาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือกิจกรรมทางทะเล การช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมทั้งปฏิบัติการอื่น ที่ได้รับมอบหมาย

        โดยการต่อสร้างเรือปฏิบัติการความเร็วสูงบริเวณชายฝั่งทั้ง 6 ลำนั้น ได้สำเร็จลุล่วงและผ่านการทดสอบทดลองหน้าท่า และการทดสอบทดลองทางทะเลพร้อมที่จะส่งมอบให้ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล(ศรชล.)นำไปปฏิบัติภารกิจตามวัตถุประสงค์ต่อไป

       คุณลักษณะทั่วไปของเรือปฏิบัติการความเร็วสูงบริเวณชายฝั่งทั้ง 6 ลำนั้น มีความยาวสูงสุด 12.39 เมตร ความกว้างกลางลำ 3.48 เมตร กินน้ำลึกสูงสุด 0.65 เมตร ความเร็วสูงสุด ไม่น้อยกว่า 41 นอต (ที่น้ำหนักบรรทุกเต็มที่) มีความคงทนทางทะเลในระดับ Sea State3 สามารถปฏิบัติการในพื้นที่บริเวณชายฝั่ง และลำน้ำได้ทั้งกลางวันและกลางคืน