“มาร์ซัน” คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารงานคุณภาพ (The Prime Minister’s Industry Award 2020)

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) โดยคุณภัทรวิน จงวิศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้ารับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ประเภทการบริหารงานคุณภาพจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต

รางวัลอุตสาหกรรม” เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศสูงสุด ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังใจและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบการธุรกิจภาคอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกำหนดในระดับที่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดี มีความคิดริเริ่มและมีความวิริยะอุตสาหะ ในการสร้างสรรค์สิ่งอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับผู้ประกอบการและสถานประกอบการต่างๆ และในปี พ.ศ. 2563 นี้

มาร์ซัน” คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารงานคุณภาพ มาครองได้สำเร็จ ซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2562 ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ มาแล้ว จึงสะท้อนให้เห็นว่า บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) เป็นอู่ต่อเรือของคนไทยที่มีคุณภาพ และมีศักยภาพในการบริหารงานได้เป็นอย่างดีตรงตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยคุณภัทรวิน ได้กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นพัฒนาในระบบคุณภาพอย่างอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการรับรองการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 : Design, Build and repair and boats จาก Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA) มาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 และมาตรฐานการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 จาก SGS (Thailand)

จากผลงานการต่อสร้างเรือกว่า 319 ลำ อาทิเช่น เรือตรวจการณ์ความเร็วสูง เรือตรวจการณ์ปืน เรือตรวจการติดอาวุธนำวิถี เรือรับส่งลูกเรือและบริการแท่นขุดเจาะน้ำมัน เรือสำราญ เรือที่ใช้ในภารกิจพิเศษอื่นๆ ฯลฯ ด้วยผลงานอันเป็นที่ประจักษ์เหล่านี้ ถือเป็นบทพิสูจน์แห่งความสำเร็จได้เป็นอย่างดีว่า บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) เป็นอู่เรือที่มีศักยภาพในการต่อสร้าง และซ่อมเรือ ตลอดจนบริหารจัดการได้อย่างมืออาชีพ ซึ่งสามารถพิสูจน์ความไว้วางใจในการใช้งานได้เป็นอย่างดีจากหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเรือของคนไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นคง ยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้มีความเจริญมั่นคงในระดับสากลสืบไป