“มาร์ซัน” มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ประจำปี 2565

“มาร์ซัน” มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยโคลอน จำกัด ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคุณภัทรวิน จงวิศาล ประเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน)

โดยในปีนี้มีบุตรพนักงานที่ผ่านการพิจารณา จำนวนทั้งสิ้น 89 ทุน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา จนถึงระดับปริญญาตรี โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน และส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับบุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดี ตามนโยบายบริษัทฯ ที่มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาของเยาวชน ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญต่อสังคมและประเทศชาติ