Minister of Higher Education, Science, Research and Innovation visit Marsun shipyard

ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยนายสำราญ รอดเพชร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และคณะผู้บริหารหน่วยงานในกำกับ อว พร้อมคณะสวพ.ทร. เยี่ยมชมบริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) พร้อมรับฟังการดำเนินงานของบริษัทและหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างสองฝ่าย โดยมี นายภัทรวิน จงวิศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ และคณะให้การต้อนรับ ณ บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ

นายภัทรวิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ กล่าวว่า บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2523 ผ่านงานต่อเรือให้หน่วยงานราชการ กองทัพเรือไทย กองทัพเรือต่างประเทศ และหน่วยงานเอกชนที่ใช้เรือในเชิงพาณิชย์ อาทิเช่น เรือยนต์ตรวจการณ์ความเร็วสูง เรือตรวจการณ์ติดอาวุธนำวิถี เรือรับส่งลูกเรือและบริการแท่นขุดเจาะน้ำมัน เรือสำราญ เรือขจัดคราบน้ำมัน และเรือเอนกประสงค์ ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมามากกว่า 40 ปี มาร์ซันจึงมีองค์ความรู้ด้านการออกแบบและการพัฒนาแบบเรือเป็นของตนเอง รวมถึงกระบวนการต่อสร้างเรือ และการควบคุมคุณภาพที่ได้มาตรฐาน จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี้บริษัทฯมีความพร้อมและยินดีให้ความร่วมมือกับทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาและบูรณาการองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการต่อเรือ โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่ออุตสาหกรรมต่อเรือของประเทศไทย

ด้าน ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก รมว.อว. เผยว่า มีความชื่นชมยินดีอย่างมาก ที่ได้เห็นความสามารถของคนไทย โดยเฉพาะบริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) ที่สร้างและพัฒนาอุตสาหกรรมด้านนี้ให้แก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนั้น รมว.อว. ให้ความเห็นว่าระหว่างกระทรวง อว. และ บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) ควรหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างกัน เนื่องจาก อว. มีทั้งการวิจัยและนวัตกรรมที่พร้อมจะสนับสนุนอุตสาหกรรมต่อเรือ

ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 ผมมองว่าเราควรร่วมกันคิด ร่วมกันสร้างและพัฒนาอุตสาหกรรมด้านนี้ให้เป็นไปในแนวทางของยุทธศาสตร์ประเทศ โดยมุ่งหวังให้เกิดเป็นยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

ในนามของบริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านรัฐมนตรีและคณะ รวมถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมต่อเรือไทยให้มีสมรรถนะทัดเทียมในระดับสากล ดั่งปณิธานของบริษัทที่ยึดมั่นมาตลอด 40 ปีว่า “มาร์ซันเป็นอู่เรือที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก”