กิจกรรมเพื่อสังคม “มาร์ซันปันน้ำใจ”

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “มาร์ซันปันน้ำใจ” เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ส่งเสริมให้เกิดความสมดุล และอยู่รวมกันได้อย่างยั่งยืน

ในโอกาสนี้ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการ “มาร์ซัน ปันน้ำใจ” ซึ่งกิจกรรมนี้ ถือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับนักเรียนในโรงเรียนด้อยโอกาส โดยมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างสภาพแวดล้อม และบรรยากาศภายในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับน้องๆ โดยการปรับปรุงอาคาร และมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงเรียนบ้านบางจาก และโรงเรียนคลองมหาวงก์ ทั้งนี้ นายชาติชาย อุทัยพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้การต้อนรับท่านประธานโครงการฯ ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติมากมาย อาทิเช่น ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 พล.ต.ท.วรศักดิ์ นพสิทธิพร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตลอดจนคณะครู อาจารย์ และเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านบางจาก และโรงเรียนคลองมหาวงก์

คุณสัญชัย จงวิศาล ประธานกรรมการ บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) ดำเนินหน้าที่เป็นผู้กล่าวดำเนินโครงการ และวัตถุประสงค์ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนด้อยโอกาส เพื่อมุ่งเน้นและส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนทั้งระดับชั้นปกติ และระดับชั้นพิเศษ โดยการร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน เป็นเงินทั้งสิ้น 1,586,000 บาท

บริษัทฯ และผู้มีส่วนร่วมในโครงการทุกคนมีความภาคภูมิใจ และดีใจที่ได้ร่วมมือร่วมแรงเพื่อตอบแทนสังคม และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับน้องๆ ซึ่งถือเป็นกำลังของประเทศ ที่จะเติบโต และพัฒนาขึ้นกลายเป็นทรัพยากรที่มีประโยชน์ และช่วยกันพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมนานาอารายประเทศต่อไป

อู่ต่อเรือคนไทย เพื่อสังคมไทย