คณะทูตทหาร ประเทศปากีสถาน เข้าเยี่ยมชมบริษัท มาร์ซัน จำกัด

ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 คณะทูตนายทหาร ประเทศปากีสถาน มีความประสงค์ขอเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ เพื่อรับการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีในกระบวนการต่อสร้างเรือ และฟังการบรรยายสรุปของบริษัทฯ โดยพลเรือเอก วีรพล วรานนท์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และคุณสมภพ โชคไชยกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส เป็นผู้รับรอง