บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “Shipyard Visit” ให้กับเด็กๆที่มีความสนใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ

ในเดือนตุลาคม บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “Shipyard Visit” ให้กับเด็กๆที่มีความสนใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ ซึ่งกิจกรรมจะประกอบไปด้วย การบรรยายเกี่ยวกับบริษัทฯ อาทิเช่น การต่อเรือและการซ่อมเรือ การศึกษาต่อและอาชีพในอนาคต อีกทั้งน้องๆ ยังได้มีส่วนร่วมในการออกแบบเรือในรูปแบบของตัวเอง จากวัสดุรีไซเคิล ภายใต้หัวข้อ “Shipbuilder For One Day” และปิดท้ายกิจกรรมด้วยการเยี่ยมชมอู่เรือของบริษัทฯ โดยมีคุณภัทรวิน จงวิศาลเป็นผู้บรรยาย ทั้งนี้บริษัทฯ หวังว่ากิจกรรมที่จัดขึ้น น้องๆจะได้รับความรู้ ความสนุกสนาน และนำเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ ในการศึกษาต่อและอาชีพในอนาคต