PRODUCT

เรือตรวจการณ์ทางทะเล

ตลอดระยะเวลากว่า 41 ปีที่ผ่านมา ได้สร้างความเชื่อมั่นในผลงานการต่อเรือที่มีคุณภาพและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าภาครัฐและเอกชนในประเทศและต่างประเทศ

PRODUCT

M36 Patrol Boat

เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ขนาด 36 เมตร สร้างจากแบบเรือ M36 Patrol Boat ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นแบบ Well Proven Design ที่ได้รับการยอมรับการใช้งานได้ผลดีมาแล้ว โดยบริษัทฯ ได้รวบรวมคำแนะนำจากหน่วยผู้ใช้ และได้พัฒนา ปรับปรุงระบบต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบโจทย์หน่วยผู้ใช้งาน ในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างตรงเป้าหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุดกับกองทัพเรือ โดยเรือได้ผ่านการทดสอบทดลองทางทะเล ซึ่งผลจากการทดลองเป็นที่ประจักษ์ว่า เรือมีสมรรถนะสูง สามารถทำความเร็วสูงสุด ที่ระวางขับน้ำเต็มที่ได้มากกว่า 28 นอต อีกทั้งยังมีระยะปฏิบัติการที่ความเร็วเดินทาง 15 นอต ได้ถึง 1,300 ไมล์ทะเล ซึ่งถือเป็นผลดีต่อการออกปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือเป็นอย่างยิ่ง

View More

M10 High-Speed Patrol Boat (MKIII), is the newest design of the M10 which develop from model M10 (MKII). To provide crew comfort during operation, this design installs a solid shelter for protection from wind and outside heat. Marsun delivered 6 ladies of M10 (MKIII) to the Thai Marine Police to operate along the river and coastal area, insertion and extraction of Thai Marine Police and other special operation forces along, search and rescue operations, and a fast interception.